Do poptávky bylo přidáno

ks

Obchodní podmínky


 Všeobecné obchodní podmínky

NFCP rental equipment s.r.o.

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto všeobecné podmínky jsou vydávány v souladu s ust. §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, společností NFCP rental equipment s.r.o.
IČ: 250 66 498, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha-Zličín (dále jen „Pronajímatel“).

1.2.  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s rámcovou či nájemní smlouvou (dále jen „Smlouva“) uzavřenou mezi Pronajímatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá Smlouvu s Pronajímatelem (dále jen „Nájemce“).

1.3.  Pronajímatel a Nájemce (společně dále také jako „Smluvní strany“) se zavazují, že tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí všech Smluv, které mezi nimi v budoucnu budou uzavřeny. Má se za to, že VOP jsou druhé Smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí Smlouvy, Objednávky nebo předávacího protokolu uzavřené či předaného mezi Smluvními stranami, nebo na ně Pronajímatel odkázal internetovým odkazem. Uzavřením Smlouvy Nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jsou součástí Smlouvy a že je přijímá.

2.     VZNIK SMLOUVY

2.1   Návrhem na uzavření Smlouvy (dále jen „Objednávka“) se rozumí písemná listina. Objednávka je považována za učiněnou písemně rovněž v případě, že bude provedena elektronicky, a to prostřednictvím emailu nebo sms zprávou. Za závaznou objednávku není považováno odeslání poptávky ze strany potencionálního Nájemce.

2.2.  Objednávku je možno učinit i prostřednictvím telefonického rozhovoru. Jednotlivá Objednávka je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba Pronajímatele potvrdí přijetí Objednávky písemně, elektronicky nebo telefonicky. Objednávka je považována za uzavřenou, nedojde-li ze strany Nájemce k námitkám k potvrzené Objednávce do 2 pracovních dnů, nejpozději však do požadovaného termínu dodání inventáře/zboží, a to minimálně 8 hodin před samotným dodáním. Veškeré dodatečné změny v již potvrzené Objednávce provedené Nájemcem jsou považovány za zrušení původní Objednávky, přičemž bude vystaveno nové potvrzení včetně dodacích lhůt. V případě, že Smlouva či Objednávka nebude Pronajímatelem přijata v termínu do 2 pracovních dnů od doručení, považuje se tato za zaniklou.

2.3.  Smlouva je také platně uzavřena v případě, že se Nájemce osobně dostaví do provozovny Pronajímatele, ústně provede Objednávku, převezme objednaný inventář/zboží či sjedná termín dodání a následně podepíše výdejku, příp. Objednávku a převezme daňový doklad, bude-li vydán.

3.     DODACÍ PODMÍNKY

3.1.  Pronajímatel je povinen dodat inventář/zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené Smlouvy nebo Objednávky.

3.2.     Inventář/zboží bude dodáno v obalu vhodném pro dohodnutý druh inventáře/zboží, tak aby odpovídalo dohodnutým přepravním podmínkám. Náklady spojené s balným nese Pronajímatel.

3.3.     Inventář/zboží bude dodáno dle dodacích podmínek uvedených ve Smlouvě. V případě, že tyto nebudou obsahem Smlouvy, bude inventář/zboží dodáno v souladu s těmito obchodními podmínkami a podmínkami stanovenými zákonem. Dokladem prokazujícím dodání inventáře/zboží je dodací list, který je Nájemce povinen potvrdit a předat Pronajímateli nebo jím určenému zaměstnanci při odběru/převzetí inventáře/zboží nebo bez zbytečného odkladu po odběru inventáře/zboží doručit Pronajímateli více článek VI. těchto VOP. V případech, kdy součástí závazku Pronajímatele dle Smlouvy je zajištění dopravy zboží do určitého místa, je dokladem prokazujícím dodání inventáře/zboží přepravní doklad potvrzený Nájemcem nebo osobou jím pověřenou. Pokud Pronajímatel není povinen inventář/zboží dopravit nebo zajistit dopravu, je dokladem o dodání inventáře/zboží přepravní doklad vydaný Nájemcem nebo dopravcem a předaný Pronajímateli při odběru/naložení inventáře/zboží.

3.4.     Pronajímatel se zavazuje dodat Nájemci inventář/zboží nepoškozené, čisté a je-li požadováno tak i s návody na použití, více článek 7. VOP.

3.5.     Nájemce je povinen učinit veškeré úkony potřebné k tomu, aby Pronajímatel mohl objednaný inventář/zboží dle sjednaných podmínek dodat.

3.6.     V případě prodlení Nájemce s úhradou jakýchkoliv splatných závazků vůči Pronajímateli je Pronajímatel oprávněn pozastavit dodávky inventáře/zboží, a to až do vyřešení dané situace.

3.7.     Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „vyšší moc“). Smluvní strany se dohodly, že pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují výluky v provozu, stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu (EU) včetně antidumpingu a události podobného charakteru nezávislé na vůli stran. Strana dovolávající se postižení vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a učinit veškerá opatření ke zmírnění následků nesplnění své povinnosti. V případě trvání vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce jsou obě Smluvní strany povinny obnovit jednání o podmínkách Smlouvy. Smluvní strana nemá právo na náhradu škody, která jí byla způsobena v důsledku působení vyšší moci.

3.8.     Je-li součástí závazku Pronajímatele doprava inventáře/zboží k Nájemci, je Nájemce povinen předat Pronajímateli písemné dopravní instrukce k přepravě inventáře/zboží do místa určení, a to v rámci sjednávání podmínek Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí dopravní instrukce budou všechny informace nezbytné k přepravě inventáře/zboží, a to zejména identifikace příjemce a místa vykládky inventáře/zboží, pracovní doba pro převzetí inventáře/zboží, specifikace státních svátků a dalších omezení v převzetí inventáře/zboží příjemcem. V případě, že Pronajímatel neobdrží dopravní instrukci, je oprávněn odložit termín dodání inventáře/zboží, aniž by to znamenalo porušení Smlouvy z jeho strany a nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku. Pokud bude dopravní instrukce neúplná či nepřesná, je Nájemce zavázán k zaplacení veškerých dodatečných výdajů a škod vzniklých tímto Pronajímateli.

3.9.     Pronajímatel je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky inventáře/zboží, jakož i splnit dodávku před dohodnutým termínem dodání inventáře/zboží.

4.     PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Cena za pronájem inventáře/zboží (dále jen „cena“) je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, a je uvedena v potvrzené Objednávce či ve Smlouvě.

4.2.     Cena je stanovena bez DPH, která je účtována zvlášť v souladu s platnými právními předpisy.

4.3.     Cena za pronájem je splatná okamžikem dodání inventáře/zboží Nájemci na základě faktury - daňového dokladu Pronajímatele, se splatností 14 dní ode dne vystavení faktury, není-li na faktuře – daňovém dokladu uvedená delší doba splatnosti. V případě ujednání platby ceny předem vystaví Pronajímatel před dodáním inventáře/zboží podle Smlouvy zálohovou fakturu se splatností v den vystavení, která se nepovažuje za daňový doklad. Po provedení úhrady bude Pronajímatelem vystaven daňový doklad o přijaté platbě a inventář/zboží bude odesláno Nájemci. V případě zaslání inventáře/zboží třetí stranou (rozuměj smluvní dopravce) je datem zdanitelného plnění den předání inventáře/zboží dopravci, dodací list spolu s daňovým dokladem bude součástí dokumentace k inventáři/zboží. Nájemce bude o odeslání informován emailem, nebo telefonicky. Je-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem uzavřena Rámcová smlouva o nájmu nebo dodávkách inventáře/zboží, je cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Smlouvě.

4.4.     Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, dále číslo Objednávky či Smlouvy, na základě které je inventář/zboží zapůjčeno, termín splatnosti, číslo účtu a směrový kód banky, na který má být placeno. V případě absence shora uvedených náležitostí je Nájemce oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit doklad zpět Pronajímateli k opravě. Sjednaná lhůta splatnosti se nově počítá ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu nájemci. Faktura bude Nájemci zaslána elektronickou poštou ve formátu PDF. Pronajímatel je povinen doručit originál faktury na adresu sídla Nájemce pouze v případech výslovně uvedených v uzavřené Smlouvě je-li uzavřena.

4.5.     Cena bude uhrazena převodním příkazem na bankovní účet Pronajímatele uvedený na faktuře (Smlouvě či Objednávce). Cena se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání celé částky na bankovní účet Pronajímatele.

5. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

5.1.     V případě prodlení s úhradou splatného závazku je Pronajímatel oprávněn nárokovat v případě prodlení Nájemce se zaplacením jakékoliv platby podle Smlouvy nebo těchto VOP smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.2.     V případě prodlení Nájemce s vrácením inventáře / zboží má Pronajímatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% denně z hodnoty celkového nájemného za nájem poskytnutého inventáře / zboží. Kromě smluvní pokuty podle předchozí věty má Pronajímatel vůči Nájemci právo na náhradu veškeré vzniklé škody a ušlého zisku, jakož i prokazatelných výloh spojených s vymáháním pohledávky.

5.3.     S ohledem na plnění Pronajímatele a závazky vůči třetím stranám z důvodu dalšího pronájmu inventáře/zboží považují Smluvní strany smluvní pokutu a sankční poplatky za oprávněné a přiměřené.

5.4.     V případě, že se Pronajímatel dozví informace o okolnostech, které mohou snížit důvěryhodnost Nájemce (špatná platební morálka, likvidace, insolvenční návrh, okolnosti svědčící předlužení apod.), je oprávněn vyzvat Nájemce k okamžitému zaplacení všech závazků vyplývajících z již vystavených faktur, bez ohledu na termín jejich splatnosti; Nájemce je povinen zaplatit tyto závazky do 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. Pronajímatel je rovněž oprávněn v takovém případě požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu ceny předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky.

6. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

6.1.     Při převzetí pronajatého inventáře / zboží potvrdí Nájemce či osoba, která za Nájemce inventář / zboží přebírá, předávací protokol, a to datem, časem a vlastnoručním podpisem.

6.2.     Nájemce, nebo jím pověřený pracovník je povinen provést bezodkladně kontrolu přebíraného inventáře / zboží.

6.3.     Nájemce podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že přebírá pronajatý inventář / zboží ve stavu dle Smlouvy / Objednávky a ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. Nájemce se zavazuje zajistit, že s pronajatým inventářem / zbožím bude zacházeno pečlivě tak, aby nebylo jakkoliv poškozeno, a že bude řádně a včas vráceno v předem dohodnutém termínu a na předem dohodnutém místě vrácení.

6.4.     Nájemce potvrzuje, že plně odpovídá za veškeré škody vzniklé na pronajatém inventáři / zboží od jeho převzetí až do přijetí Pronajímatelem.

7.     PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

7.1.    Převzetí vraceného inventáře je Pronajímatel nebo jím pověřený pracovník povinen:

  • Pronajatý nábytek: zkontrolovat počet a případné poškození a vyčíslit případné škody způsobené ztrátou, poškozením či rozbitím;
  • Sklo, příbory, porcelán a další drobný inventář: zkontroluje počet a vyčíslí případné škody způsobené ztrátou či rozbitím. Výjimku tvoří příbory, které se nejprve umyjí a poté spočítají a následně bude Pronajímatelem vyčíslená případná škoda.
  • Elektro: zkontroluje počet a ověří funkčnost a vyčíslí případné škody způsobené ztrátou, poškozením či rozbitím;
  • Textilie: při navrácení je zběžně prohlédne a přepočítá a pošle na vyprání do prádelny. Za definitivně vrácené jsou považovány až po návratu z prádelny (což je cca do 10 dnů od navrácení), kdy Pronajímatel vyčíslí případné škody způsobené ztrátou či poškozením.
  • V případě výskytu nevypratelného znečištění se Nájemce zavazuje uhradit 100% vzniklé škody.

7.2. Následně pošle Pronajímatel Nájemci výše uvedené počty navrácených věcí a vyčíslení škod k vyjádření, zda Nájemce případně některé doposud nevrácené věci nedohledal.

8.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nájemce pro účely plnění ze Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Pronajímatele plní Pronajímatel prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách Pronajímatele - www.nfcp.cz.

9.     UKONČENÍ SMLOUVY

9.1. Pronajímatel může od Smlouvy odstoupit vyjma zákonných důvodů, také v případě hrubého porušení Smlouvy Nájemcem (např. Nájemce užívá inventář v rozporu s poučením Pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu).

9.2. Nájemce má právo do 10 kalendářních dnů nájem vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla pronajímateli písemná výpověď doručena.

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Nájemce je povinen ohlásit Pronajímateli písemně do 14 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu adresy, jména či názvu společnosti, bankovního konta, ze kterého jsou platby prováděny, zánik společnosti, její splynutí či sloučení s jinou společností, jakékoli jiné změny v obchodním rejstříku, vstup do insolvenčního řízení, apod. Nájemce odpovídá za to, že Pronajímatel má vždy k dispozici jeho přesnou adresu pro doručování pošty.

10.2. Pro spory vzešlé z těchto VOP je místně příslušný soud v místě sídla Pronajímatele se zachováním věcné příslušnosti tohoto soudu. Toto ustanovení se nepoužije, je-li nájemcem spotřebitel.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.5. Pronajímatel je oprávněn k pronájmu inventáře / zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.6. Veškerá ujednání mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.7. Pokud to bude možné, budou veškerá ustanovení těchto VOP vykládána tak, aby byla platná a účinná podle práva rozhodného pro tyto VOP. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo neplatné nebo nevykonatelné podle rozhodného práva, nedotýká se to platnosti a vykonatelnosti ostatních ustanovení; smluvní strany jsou v takovém případě povinny jednat v dobré víře o změně nebo doplnění těchto VOP, která by umožnila dosáhnout účelu těchto VOP i přes neplatnost nebo nevykonatelnost uvedeného ustanovení.

10.8.  Smluvní strany potvrzují, že si tyto VOP řádně přečetly, že jim plně rozumí a že veškerá ustanovení těchto VOP považují za vyvážená a spravedlivá.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 22.1.2019